Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα και Διαλειτουργικότητα

Λόγω της ευελιξίας που παρέχει ο UniverSIS API server για πολυμορφική επικοινωνία (XML, JSON) και ανταλλαγή δεδομένων σε διαφορετικές μορφές (πλήθος file formats), η επικοινωνία με τρίτα συστήματα είναι εξαιρετικά εύκολο να επιτευχθεί, στα πλαίσια των κανόνων διαλειτουργικότητας που απαιτούνται.

Η διαλειτουργικότητα κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

Διαδικασίες παραλαβής δεδομένων από τρίτα συστήματα τα οποία έχουν τη πρωτογενή πληροφορία και ανανέωση εσωτερικών οντοτήτων του συστήματος UniverSIS μέσω ασύγχρονων διαδικασιών, ή και επαναλαμβανόμενων ασύγχρονων διαδικασιών. Ο API server είναι εφοδιασμένος με ανάλογη υπηρεσία εκτέλεσης ασύγχρονων διαδικασιών η οποία πχ. μπορεί να συνδέεται με την υπηρεσία κεντρικού καταλόγου LDAP και να παραλαμβάνει δεδομένα που σχετίζονται με τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ή ακόμη και με συστήματα διαχείρισης προσωπικού, εφόσον αυτά πληρούν βασικούς κανόνες διαλειτουργικότητας (παρέχουν κάποιο API) και να παραλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τη βαθμίδα μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Διαδικασίες διάθεσης δεδομένων όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά αντίστροφα, να αντλούνται από τρίτα συστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένες τρίτες υπηρεσίες να ενημερώνονται τακτικά για δεδομένα Ηλεκτρονικής Γραμματείας που το σύστημα UniverSIS διατηρεί.

Οι παραπάνω δυνατότητες δίνουν στο ίδρυμα την ευκολία να ορίζει πολιτικές που επιθυμεί να εφαρμόζονται και να διαμοιράζονται σε όλα τα πληροφοριακά του συστήματα:

 • Ενημέρωση στοιχείων που χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας και Φοιτητολογίου αλλά δεν διαχειρίζεται πρωτογενώς (στοιχεία που σχετίζονται με το ίδρυμα, τα τμήματα και το οργανόγραμμά τους, στοιχεία που σχετίζονται με εξωτερικές υπηρεσίες όπως αυτή του Ευδόξου κτλ.).
 • Αξιόπιστη μετάδοση των δεδομένων, που πρωτογενώς διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας και Φοιτητολογίου σε τρίτα πληροφοριακά συστήματα (στοιχεία που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών, τη φοίτηση του φοιτητή, το ιστορικό των μεταβολών τους, τις βαθμολογίες, τις εργασίες, τη φοιτητική μέριμνα κτλ.)
 • Κεντρική παραμετροποίηση του συστήματος και συγκεκριμένα όλων των βοηθητικών οντοτήτων οι οποίες ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων αλλά και μετέχουν σε στατιστικά στοιχεία, λήψη αποφάσεων κτλ. (τέτοιες οντότητες είναι οι καταστάσεις φοίτησης, οι τρόποι εισαγωγής, οι κατηγορίες μαθημάτων, οι κωδικοποιήσεις χωρών, εθνικοτήτων και πολλές άλλες).

Ενδεικτικές δυνατότητες που παρέχονται για διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα είναι:

 • Διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων για πρωτοκόλληση και αποθήκευση των παραγόμενων πιστοποιητικών
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ψηφιακών υπογραφών και χρονοσήμανσης όπως της HARICA για cloud digital signing services
 • Διασύνδεση με GUNET SMS Aggregator για αποστολή μηνυμάτων SMS
 • Διασύνδεση με ΗΔΙΚΑ για άντληση στοιχείων προσώπου και ΑΜΚΑ
 • Διασύνδεση με ΓΓΠΣ για άντληση στοιχείων εισοδήματος μετά από σχετικό αίτημα του φοιτητή για συμμετοχή σε πρόγραμμα δωρεάν σίτισης, επιδόματος στέγασης κλπ.
 • Διασύνδεση με Ιδρυματικό σύστημα elearning για δημιουργία τάξεων βάση ανάθεσης σε διδάσκοντες και εγγραφών φοιτητών βάση δηλώσεων μαθημάτων
 • Διασύνδεση με εθνικό σύστημα συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ για αυτόματο online έλεγχο ύπαρξης μαθήματος σε δήλωση φοιτητή
 • Διασύνδεση με εθνικό σύστημα ακαδημαϊκής ταυτότητας AcademicID για την ενημέρωση της φοιτητικής κατάστασης
 • Διασύνδεση με εθνικό σύστημα eDiplomas για παροχή πληροφοριών τίτλων σπουδών για τους σκοπούς ελέγχου απόκτησης τίτλων σπουδών
 • Διασύνδεση με πληροφοριακούς ιστοχώρους Τμημάτων και Ιδρύματος για αξιοποίηση δυνατοτήτων των κλασικών content management συστημάτων (Drupal, WordPress, Joomla) για ανάρτηση ανακοινώσεων, έναρξη περιόδου δηλώσεων μαθημάτων, εξετάσεων κ.α.
 • Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων ιδρυμάτων για ανταλλαγή δεδομένων κινητικότητας φοιτητών
 • Διασύνδεση με Εφαρμογή GUNET mobile
 • Διασύνδεση Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας GUNET
 • Διασύνδεση με εθνικό σύστημα ΑΔΙΠ για την αυτοματοποιημένη παροχή πληροφοριών μετρικών ποιότητας του Ιδρυματικού συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας
 • Διασύνδεση με ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων κινητικότητας Erasmus Without Paper EWP

Σύστημα Μηνυμάτων και Ειδοποιήσεων

Οι εφαρμογές του UniverSIS είναι εξοπλισμένες με δυνατότητες μηνυμάτων και ειδοποιήσεων, αξιοποιώντας όλες τις μοντέρνες μεθόδους αλληλεπίδρασης με τους χρήστες και προσφέροντας άμεση ενημέρωση ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη (UX).

Οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα σε χρήστες (μεμονωμένα ή μαζικά) και να λαμβάνουν μηνύματα από χρήστες ή από το ίδιο το σύστημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για την υποστήριξη αποστολής μηνυμάτων και λήψης σχετικών ειδοποιήσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Από το περιβάλλον Φοιτητή δίνεται η δυνατότητα αποστολής μηνύματος προς τη γραμματεία του, εν είδη αίτησης ή ερώτησης
 • Από το περιβάλλον Γραμματείας δίνεται η δυνατότητα αποστολής μηνύματος σε φοιτητές, όπως επίσης και απάντησης σε αιτήματα φοιτητών
 • Από το περιβάλλον Διδάσκοντα δίνεται η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων και ειδικότερα υποστηρίζεται η αποστολή μηνύματος στους φοιτητές μια τάξης, η αποστολή μηνύματος στους φοιτητές μιας εξέτασης, η αποστολή μηνύματος σε μεμονωμένο φοιτητή
 • Στο περιβάλλον Φοιτητή εμφανίζεται μήνυμα του συστήματος για αλλαγή κατάστασης της αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικού

Η λήψη μηνύματος συνοδεύεται και από λήψης σχετικής ειδοποίησης η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαφορετικά κανάλια όπως:

 • Ειδοποίηση εντός της εφαρμογής με δυνατότητα σήμανσης αναγνωσμένων και μη μηνυμάτων
 • Ειδοποίηση προαιρετικά μέσω email
 • Ειδοποίηση προαιρετικά μέσω SMS

Η αποστολή μηνύματος για όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιείται μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής και συμπεριλαμβάνει δυνατότητα για επισύναψη αρχείου.

Messages with attachment

Για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο χρήστης μέσα από εφαρμογή του UniverSIS, προσφέρεται η δυνατότητα για

 • προβολή του ιστορικού των ειδοποιήσεων σε λίστα
 • φίλτρα για οργάνωση και αναζήτηση των ειδοποιήσεων
 • σήμανση των ειδοποιήσεων ως αναγνωσμένες
 • εμφάνιση επιπρόσθετων πληροφοριών, όπου υπάρχουν. Ειδικές κατηγορίες μηνυμάτων εμφανίζουν στις ειδοποιήσεις και επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες, όπως ενημέρωση για συνημμένο έγγραφο και δυνατότητα λήψης αρχείου.

Σύστημα Προτύπων Πιστοποιητικών και Αναφορών Στατιστικών

Για την αυτοματοποίηση της παραγωγής πρότυπων αναφορών από δεδομένα της πλατφόρμας UniverSIS ενσωματώνεται μια λύση ανοικτού λογισμικού Jasper Reports Server Community Edition εξειδικευμένη για αυτό το σκοπό. Ο reports server εγκαθίσταται για να λειτουργεί σε συνεργασία με τον API server της πλατφόρμας και διάφανα για τον τελικό χρήστη. Ο API server πυροδοτεί την παραγωγή αναφορών καλώντας κατά περίπτωση κάποιο από τα προκατασκευασμένα πρότυπα (templates) που είναι αποθηκευμένα στον reports server, τροφοδοτόντας το με δεδομένα και παραλαμβάνοντας το παραγόμενο αρχείο, συνήθως κάποιο αρχείο pdf, που το αποθηκεύει τελικά στο file storage του API server και στη συνέχεια το διαθέτει στους τελικούς χρήστες μέσω των front end εφαρμογών.

Η λειτουργικότητα αυτή εξυπηρετεί κυρίως τρία σενάρια (use cases):

 1. Παραγωγή προσωπικών πιστοποιητικών σπουδών για φοιτητές
 2. Παραγωγή αποδεικτικών κατάθεσης βαθμών και άλλων πιστοποιητικών για διδάσκοντες
 3. Παραγωγή αναφορών στατιστικών με συγκεντρωτικά δεδομένα σπουδών ενός Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών σε μορφή πινάκων και γραφημάτων

Η πλατφόρμα UniverSIS παρέχει έτοιμα προκατασκευασμένα templates και για τα τρία σενάρια. Τα templates ενσωματώνουν επιχειρησιακή λογική (σε μορφή κώδικα και κανόνων) από τη λειτουργία τους σε διάφορα ιδρύματα και παρέχονται έτοιμα προς χρήση, αλλά σε μία βασική μορφή, χωρίς customization για ιδρυματικά λογότυπα, κείμενα ή επιπλέον κανόνες που θα ήθελε δυνητικά ένα ίδρυμα να εισάγει.

Η προσαρμογή των templates σε custom απαιτήσεις επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση της ελεύθερα διαθέσιμης εφαρμογής Jasper Studio που συνεργάζεται με τον Jasper Server και επιτρέπει την ειδικευμένη διαμόρφωση των βασικών προτύπων. Καθώς οι custom ιδρυματικές απαιτήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου, προσφέρεται η εκπαίδευση του προσωπικού του για να μπορέσει το ίδρυμα να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν σε βάθος χρόνου.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα τα πιστοποιητικά και οι αναφορές να υπογράφονται ψηφιακά, να πρωτοκολλούνται και να αρχειοθετούνται εντός της πλατφόρμας UniverSIS, διασφαλίζοντας το περιεχόμενό τους σε βάθος χρόνου, προς όφελος του ίδιου του φοιτητή και του υπαλλήλου Γραμματείας. Ειδικά δε για πιστοποιητικά που απαιτούν έλεγχο γνησιότητας ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν διακινούνται ηλεκτρονικά, προσφέρεται ενσωματωμένο QR code που επιτρέπει σε οποιονδήποτε παραλήπτη να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά τους, παραπέμποντας στον ιστοχώρο του συστήματος για αντιπαραβολή με το πρωτότυπο.

Στα σενάρια 1. και 2. παρέχεται σύνολο πιστοποιητικών που καλύπτει ανάγκες πιστοποιητικών από τις δραστηριότητες ΑΠΘ και ΔΠΘ. Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα πιστοποιητικά σε χρήση, ταξινομημένα σε κατηγορίες και επίπεδο σπουδών (Προπτυχιακό ΠΠΣ, Μεταπτυχιακό ΠΜΣ, Διδακτορικό ΠΔΣ, Μεταδιδακτορικό ΠΜΔΣ).

Κατηγορία Τίτλος Πιστοποιητικού Επίπεδο Σπουδών
studies Βεβαίωση Σπουδών Ενεργού ΠΠΣ/ΠΜΣ
studies Πιστοποιητικό Σπουδών Ενεργού ΠΠΣ/ΠΜΣ
studies Βεβαίωση Σπουδών Αποφοίτου ΠΠΣ/ΠΜΣ
studies Πιστοποιητικό Σπουδών Αποφοίτου ΠΠΣ/ΠΜΣ
studies Πιστοποιητικό Αναστολής Φοίτησης ΠΠΣ/ΠΜΣ
studies Πιστοποιητικό Διαγραφής ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ
studies Πιστοποιητικό Στρατολογικής Χρήσης ΠΠΣ/ΠΜΣ
studies Πιστοποιητικό με τρόπο εγγραφής ΠΠΣ
studies Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εξέτασης Μαθημάτων ΠΠΣ
studies Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων ΠΠΣ
studies Αποδεικτικό Διδάσκοντα Υποβολής Βαθμολογίας
studies Αποδεικτικό Βαθμολόγιο Εξέτασης - Διδάσκοντα
studies Αποδεικτικό Βαθμολόγιο Εξέτασης - Γραμματείας
studies Πρακτικό Εργασίας ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ
grades Φύλλο Βαθμολογίας ΠΠΣ
grades Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ανα εξάμηνο ΠΠΣ/ΠΜΣ
grades Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ανα τύπο ΠΠΣ/ΠΜΣ
graduation Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών ΠΠΣ/ΠΜΣ
graduation Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας ΠΠΣ
graduation Μεμβράνη Πτυχίου ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ
graduation Αντίγραφο Πτυχίου ΠΠΣ
graduation Αντίγραφο Πτυχίου Ενιαίου Κύκλου Σπουδών ΠΠΣ
graduation Πιστοποιητικό Ισοδυναμίας Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου ΠΠΣ
graduation Παράρτημα Διπλώματος Ελληνικά ΠΠΣ/ΠΜΣ
graduation Παράρτημα Διπλώματος Αγγλικά ΠΠΣ/ΠΜΣ
graduation Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΠΠΣ
graduation Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Υπολογιστών ΠΠΣ
thirdParty ΣΕΥ Βεβαίωση Πρακτικής ΠΠΣ
thirdParty ΣΕΥ Σύμβαση Πρακτικής ΠΠΣ
thirdParty Βεβαίωση Παραδοτέου ΙΚΥ ΠΠΣ
thirdParty Βεβαίωση Φοιτητικής Εστίας ΠΠΣ
thirdParty Πιστοποιητικό για τη Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος ΠΠΣ
master Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΠΜΣ
master Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ
phd Πιστοποιητικό Περάτωσης Προφορικής Δοκιμασίας ΠΔΣ
phd Πιστοποιητικό Σπουδών Διδάκτορα ΠΔΣ
phd Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΠΔΣ
postdoc Πιστοποιητικό Μεταδιδακτορικού Ερευνητή ΠΜΔΣ
postdoc Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΜΔΣ
postdoc Πιστοποιητικό Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΜΔΣ
studies Πρακτικό Διπλωματικής Εργασίας
graduation Πιστοποιητικό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΠΠΣ
draftStudent Πιστοποιητικό Πρόχειρης Αναλυτικής ανά Εξάμηνο

Στο σενάριο 3. παρέχεται σύνολο στατιστικών αναφορών που εμφανίζονται στο προσωπικό Γραμματειών μέσα στην εφαρμογή Γραμματείας (σύστημα registrar). Οι αναφορές οργανώνονται σε κατηγορίες, αποδίδονται σε αυτές δικαιώματα προβολής τους σύμφωνα με την πολιτική απόδοσης δικαιωμάτων και γίνονται προσβάσιμες σε εξουσιοδοτημένους για αυτό το σκοπό χρήστες. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων τους σε διάφορες μορφές, όπως .pdf .xls .csv κλπ. Φυσικά, η σχεδίαση και διαμόρφωση νέων αναφορών με πίνακες δεδομένων και γραφήματα όλων των τύπων για τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε Τμήματος / Ιδρύματος είναι εφικτή μέσα από το περιβάλλον του Japser Studio σε κάθε υπάλληλο Γραμματείας με τα κατάλληλα δικαιώματα.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Το UniverSIS project υποστηρίζει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με χρήση 3D secure για αυξημένη ασφάλεια στις συναλλαγές. Η διασύνδεση με ηλεκτρονική τραπεζική της τράπεζας Πειραιώς είναι άμεσα διαθέσιμη προσθέτοντας στο αρχείο ρυθμίσεων του API τα απαραίτητα στοιχεία της τράπεζας. Η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών αναπτύσσεται για πολλαπλές λειτουργίες των υπηρεσιών UniverSIS και διατίθεται ήδη για την πληρωμή πιστοποιητικών. Για την ενεργοποίηση της απαίτησης πληρωμής για πιστοποιητικά αρκεί η ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στο πιστοποιητικό.

Σύνδεση με Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Ο UniverSIS API Server προσφέρει έτοιμες διεπαφές με σύγχρονα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence BI), που εκμεταλλεύονται το υπάρχον μοντέλο των δεδομένων και ασφάλειας του ORM, χωρίς να απαιτείται επεξεργασία των δεδομένων στο χαμηλότερο επίπεδο της ίδιας της βάσης δεδομένων.

Το κύριο κανάλι που προσφέρει ο API server για την διάθεση των δεδομένων του σε τρίτα συστήματα είναι το OData v4 metadata service.

ODATA xml

Δυνατότητες για OData διασυνδέσεις υποστηρίζουν αρκετά δημοφιλή εργαλεία με λειτουργίες data visualization:

για την παραγωγή

 • interactive dashboards και
 • δυναμικών αναφορών,

με πίνακες και γραφήματα όλων των μορφών.

PowerBI Dashboard

Επίσης, διασύνδεση με OData interface μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμα και άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, όπως Low coding platforms:

Πολυγλωσσική Υποστήριξη

Το UniverSIS project είναι πολυγλωσσικό by design και by default και παρέχεται με 2 βασικές γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, τόσο για το περιβάλλον του χρήστη (UI) στις ιστοσελίδες των εφαρμογών Φοιτητή, Διδάσκοντα και Γραμματείας, όσο και για τα ίδια τα δεδομένα της βάσης.

Όλες οι εφαρμογές έχουν κατάλληλη ένδειξη αλλαγής γλώσσας πάνω δεξιά στο κεντρικό μενού (ή στο πλαϊνό μενού αν πρόκειται για προβολή σε κινητή συσκευή). Η αλλαγή γλώσσας επηρεάζει τόσο τα κείμενα της εφαρμογής/ιστοσελίδας, όσο και τη ρύθμιση για επιλογή ξενόγλωσσων δεδομένων.

Η ενσωμάτωση νέων γλωσσών μπορεί να γίνει εύκολα εισάγοντας τις κατάλληλες μεταφράσεις σε δύο σημεία.

Για τις μεταφράσεις που αφορούν στο περιβάλλον χρήστη (UI), προσφέρονται τα κατάλληλα αρχεία μετάφρασης (διαφορετικό αρχείο ανά γλώσσα) σε κάθε στοιχείο (module) των εφαρμογών.

Για τις μεταφράσεις των δεδομένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, η προσθήκη και η επεξεργασία των υφιστάμενων λεκτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το περιβάλλον Γραμματείας κατά την επεξεργασία του αντικειμένου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Registrar course editing of locale data

Πολυκαναλική Προσέγγιση

Το UniverSIS project αξιοποιεί όλα τα δυνατά μέσα διεπαφής και επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες: web, mobile, email, sms, ειδοποιήσεις, πιστοποιητικά με ψηφιακές υπογραφές για ηλεκτρονική χρήση και QR codes για έντυπη χρήση.

Όλες οι εφαρμογές υλοποιούνται by default και by design ώστε να λειτουργούν σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, οποιονδήποτε browser και οι υπηρεσιες να είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή (Desktop Computers, Laptops, Tablets, Mobile Phones).

Επιπλέον η αρχιτεκτονική του UniverSIS project εστιάζει by design στην επεκτασιμότητα και έτσι προωθεί την εύκολη διασύνδεση με εξωτερικά εργαλεία και την επικοινωνία με εξωτερικές υπηρεσίες.

Το UniverSIS project προσφέρει πολλαπλά κανάλια αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, γεγονός που ενισχύει την εμπειρία χρήστη (UX):

 • Άμεση χρήση από mobile συσκευές με πλήρη λειτουργικότητα για όλες τις εφαρμογές
 • Ειδοποιήσεις για ενημερώσεις εντός όλων των εφαρμογών (συστημικές για ενημέρωση κατόπιν ολοκλήρωσης κάποιας διεργασίας, μήνυμα από χρήστη κτλ)
 • Αποστολή email είτε από το σύστημα, είτε μεταξύ των εφαρμογών/χρηστών (από διδάσκοντα σε φοιτητές, από γραμματεία σε φοιτητή/φοιτητές κτλ) όπως επίσης και ενημέρωση μέσω email για νέες ειδοποιήσεις
 • Η αρχιτεκτονική του UniverSIS project διευκολύνει τη δημιουργία νέων integrations για εισαγωγή νέων διεπαφών αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, η οποία είναι εφικτή και με χρήση open source εργαλείων
 • Έκδοση πιστοποιητικών με δυνατότητα είτε ηλεκτρονικής, είτε έντυπης διακίνησης. Στην πρώτη περίπτωση αξιοποιείται η ψηφιακής υπογραφής και το timestamping που φέρουν τα έγγραφα που εκδίδονται από τις εφαρμογές, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αξιοποιείται το εκτυπώσιμο QR code που επίσης φέρουν τα έγγραφα για έλεγχο γνησιότητας από τον τελικό παραλήπτη, με δυνατότητα αντιπαραβολής με το πρωτότυπο (το οποίο αποθηκεύεται μόνιμα και διατίθεται δημόσια με τη χρήση του μοναδικού URL στο οποίο παραπέμπει το QR code)

Ευχρηστία και Προσβασιμότητα

Σχεδιασμένο με επίκεντρο τον τελικό χρήστη, βασισμένο σε έρευνα και αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης φοιτητών, διδασκόντων και γραμματειών, ώστε να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες τους.

Για την ανάπτυξη του UniverSIS project χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές έρευνας και σχεδιασμού (UX research & design) για το περιβάλλον χρήστη (περιβάλλον Φοιτητών, Διδασκόντων, Γραμματείας) από εξειδικευμένη ομάδα UX.

Μία από τις βασικές αρχές ανάπτυξης των εφαρμογών UniverSIS είναι η τήρηση όλων των κανόνων ευχρηστίας και λειτουργικότητας που σύγχρονα συστήματα οφείλουν να έχουν για μία φιλική εμπειρία χρήστη:

 • Ενιαίος σχεδιασμός για το περιβάλλον όλων των εφαρμογών
  • τηρώντας τις προδιαγραφές που ορίζει το UniverSIS project, όπως αυτές περιγράφονται στο UniverSIS Theme, το οποίο παρουσιάζεται και οπτικά στην ιστοσελίδα universis.gitlab.io/universis/packages/theme
  • Σύμφωνα με μοντέρνες πρακτικές του Bootstrap
 • Περιβάλλον προσαρμοσμένο σύμφωνα με τα δικαιώματα του κάθε χρήση
 • Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών από οποιαδήποτε συσκευή
 • Πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας στο οποίο υποστηρίζονται δύο βασικές γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά
 • Εμφάνιση προτεινόμενων τιμών και περιγραφής-βοήθειας σε φόρμες και πεδία σύμφωνα με την επιχειρησιακή λογική του συστήματος
 • Έλεγχος τιμών σε φόρμες και σε πεδία που αυτό είναι απαραίτητο στο επίπεδο του χρήστη και εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων σφαλμάτων
 • Έλεγχος τιμών σε φόρμες και σε πεδία που αυτό είναι απαραίτητο στο επίπεδο του διακομιστή και εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων
 • Εμφάνιση λίστες προτεινόμενων τιμών σε πεδία που μπορεί μία τέτοια λίστα να εξαχθεί
 • Μηνύματα βοήθειας αλλά και μηνύματα που σχετίζονται με διαδικασίες του συστήματος και μπορούν να διευκολύνουν το χρήστη κατά τη συμπλήρωση φορμών
 • Οι εφαρμογές όλες συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και ειδικά το W3C πρότυπο WCAG2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG20/) και την Οδηγία 20162102 αρ. 4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης